(1)
رضایی ح.; جعفری م.; شیری ج.; رحمانی ف. مسؤولیت مدنی و کیفری ضابطین دادگستری در صورت نقض حقوق شهروندی. BEJ 2021, 8, 185-200.