(1)
وکیلیط.; ابن عباسیز.; حسنیم.; نجاریم. تاثیر عدالت سازمانی بر معنی‌داری شغلی و هویت ‌سازمانی با آزمون نقش میانجی مسؤولیت اجتماعی. BEJ 2021, 11, 1-14.