(1)
نصریع.; چاوشیم.; سلیمان حشمتر.; احسان‌پورس. معنای زندگی از نظر شوپنهاور و نیچه. BEJ 2018, 8, 97-108.