(1)
عباسیم.; غلامین.; سهیل‌مقدمس. مبانی فلسفی حق بر فراموش‌شدن از منظر اخلاق زیستی. BEJ 2017, 7, 7-15.