(1)
مصطفوی ح.; شمسی گوشکی ا.; عباسی م. اخلاق در گردشگري سلامت. BEJ 2016, 2, 161-180.