(1)
عباسی م.; رجبی ج.; فروزنده م.; منتظری م.; نژاد سروری ن.; اسدی م. اخلاق زیستی از منظر ادیان غیر ابراهیمی. BEJ 2016, 2, 115-160.