(1)
سادات حسینیا.; الحانیف.; خسروپناهع.; بهجت‌پورع. تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری. Bioeth 2016, 2, 93-114.