(1)
صفایی س.; عباسي م.; محقق داماد س. م. بررسی اصل احترام به خودمختاری در فقه و حقوق اسلامی. BEJ 2016, 2, 63-92.