(1)
عنایتی راد م. ج. معیارهای تمایز حسن و قبح اخلاقی از نگاه آیات و روایات. BEJ 2016, 2, 39-62.