(1)
اسماعیلی ا.; عباسی م. تعالی اخلاق سازمانی در گستره نظام سلامت. BEJ 2016, 2, 11-38.