(1)
شفعتی م.; جواد زاهدی م. بررسی الگوی‌های زیستی، روانی و اجتماعی رابطه پزشک و بیمار: گذر از الگوی زیست پزشکی. BEJ 2016, 2, 151-186.