(1)
جاویدان ف.; دهقان م.; شمسی گوشکی ا.; عباسی م. تحلیل نظریه رشد اخلاقی کولبرگ با رویکرد قرآنی. BEJ 2016, 2, 11-48.