(1)
حیدرزادها.; مظفری‌زادهس. پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی. BEJ 2016, 3, 163-192.