(1)
فلاحی ف.; مستقیمی ب.; آل کجباف ح.; حیدری ب. بررسی مفهوم سلامت در نظریه امنیت انسان. BEJ 2016, 5, 127-162.