(1)
خاكپور ح.; حسومي و.; گلي م.; ايرانمنش ا. كاركردهاي تربيتي اميد و نقش آن در سلامت روان از ديدگاه قرآن. BEJ 2016, 3, 59-92.