[1]
علیزاده شوشتری ع., شبیری س., جمشیدی راد م. و محمدی ن. 2023. مطالعه کیفی مؤلفه‌های الگوی آموزش ادب محیط‌ زیستی از دیدگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 13, 38 (می 2023), 1–24. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v13i38.39275.