[1]
ارسطوئی م., بابایی د. و اکرامی ر. 2023. تحلیل مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی؛ تقصیر، مسئولیت نوعی یا فرض تقصیر!. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 12, 37 (مارس 2023), 1–14. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.39141.