[1]
زاهد بابلان ع., کاظمی س., مهرآور گیگلو ش. و جاویدپور م. 2023. شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی در سازمان‌های آموزشی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 12, 37 (آوریل 2023), 1–14. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.38302.