[1]
پاکزاد م., حلت‌آبادی فراهانی م., غفوری س. و خسروی طناک م. 2022. رشد اجتماعی دانش‌آموزان: نقش پیش‌بین هوش اخلاقی و فرهنگ مدرسه. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 12, 37 (نوامبر 2022), 1–11. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.38118.