[1]
کاظمیس. و چگینیح. 2022. حمایت کیفری از حیوانات اهلی حرام‌گوشت؛ از مبانی اخلاقی تا آسیب‌شناسی تقنینی و قضایی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 12, 37 (نوامبر 2022), 1-17. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.37718.