[1]
وکیلیط., ابن عباسیز., حسنیم. و نجاریم. 2021. تاثیر عدالت سازمانی بر معنی‌داری شغلی و هویت ‌سازمانی با آزمون نقش میانجی مسؤولیت اجتماعی. مجله اخلاق زیستی. 11, 36 (نوامبر 2021), 1-14. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v11i36.29798.