[1]
نصریع., چاوشیم., سلیمان حشمتر. و احسان‌پورس. 2018. معنای زندگی از نظر شوپنهاور و نیچه. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 8, 27 (نوامبر 2018), 97-108. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i27.18936.