[1]
عباسیم., غلامین. و سهیل‌مقدمس. 2017. مبانی فلسفی حق بر فراموش‌شدن از منظر اخلاق زیستی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 7, 23 (ژوئن 2017), 7-15. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v7i23.16374.