[1]
مصطفوی ح., شمسی گوشکی ا. و عباسی م. 2016. اخلاق در گردشگري سلامت. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 2, 4 (سپتامبر 2016), 161–180. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14044.