[1]
سادات حسینیا., الحانیف., خسروپناهع. و بهجت‌پورع. 2016. تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری. مجله اخلاق زیستی. 2, 4 (سپتامبر 2016), 93-114. DOI:https://doi.org/10.22037/.v2i4.14041.