[1]
صفایی س., عباسي م. و محقق داماد س.م. 2016. بررسی اصل احترام به خودمختاری در فقه و حقوق اسلامی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 2, 4 (سپتامبر 2016), 63–92. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14040.