[1]
عنایتی راد م.ج. 2016. معیارهای تمایز حسن و قبح اخلاقی از نگاه آیات و روایات. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 2, 4 (سپتامبر 2016), 39–62. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14039.