[1]
اسماعیلی ا. و عباسی م. 2016. تعالی اخلاق سازمانی در گستره نظام سلامت. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 2, 4 (سپتامبر 2016), 11–38. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14038.