[1]
جاویدان ف., دهقان م., شمسی گوشکی ا. و عباسی م. 2016. تحلیل نظریه رشد اخلاقی کولبرگ با رویکرد قرآنی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 2, 6 (سپتامبر 2016), 11–48. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i6.13987.