[1]
حیدرزادها. و مظفری‌زادهس. 2016. پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 3, 7 (سپتامبر 2016), 163-192. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v3i7.13979.