[1]
كاوندي س. و شاددل ط. 2016. تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 3, 9 (سپتامبر 2016), 89–121. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v3i9.13959.