بررسی جامعه‌شناختی اختلالات روانی (مورد مطالعه: اراک)