بررسی اصل احترام به خودمختاری در فقه و حقوق اسلامی