[1]
شریفی ریگی ع., مهرابی‌زاده هنرمند م., بشلیده ک., سرپرست ع., خانعلی‌نژاد ماکلوانی س., و امینی ز., "نقش واسطه‌یی تحمل پریشانی در رابطه‌ی بلوغ عاطفی و هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز", JRRH, م 5, عدد 1, ص 87–100, 2019.