(1)
شریفی ریگی ع.; مهرابی‌زاده هنرمند م.; بشلیده ک.; سرپرست ع.; خانعلی‌نژاد ماکلوانی س.; امینی ز. نقش واسطه‌یی تحمل پریشانی در رابطه‌ی بلوغ عاطفی و هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز. JRRH 2019, 5, 87-100.