[1]
شریفی ریگی ع., مهرابی‌زاده هنرمند م., بشلیده ک., سرپرست ع., خانعلی‌نژاد ماکلوانی س. و امینی ز. 2019. نقش واسطه‌یی تحمل پریشانی در رابطه‌ی بلوغ عاطفی و هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز. مجلة البحث في الدین و الصحه. 5, 1 (2019), 87–100.