جلد مجله تحقیقات دانشجویی

شماره کنونی

دوره 4 شماره 2 (1394)
چاپ شده: 2016-01-01

مقالات ارجینال

نمایش همه‌ی شماره‌ها

صاحب امتیاز: دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی (واحد استعدادهای درخشان)
مدیر مسئول: دکترآرش خجسته
سردبیر: دکتر مهدی کدخدازاده
قائم مقالم سردبیر و مدیر اجرائی: دکتر سعیدرضا معتمدیان

 

کمیته اجرائی: حمیدرضا مسلمی، حسین محمد رحیمی، آیدا خیری، ملیکا گودرزی، احمد صوفی

 

شوراي سياست گذاري: دكتر محمدجعفر اقبال، دكتر قاسم انصاري، دكتر آرش خجسته، دکتر آزیتا طهرانچی، دكتر فاطمه مشهدي عباس، دكتر محمد بهناز، دکتر سعیدرضا معتمدیان

 

هیئت تحریریه:

دكتر محمد بهناز (استاديار گروه ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر محمدجعفر اقبال (استاد گروه اندودانتيكس، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر قاسم انصاري (استاد گروه دندانپزشكي كودكان، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر مريم بهاروند (دانشيار گروه بيماري هاي دهان و تشخيص، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر آرش خجسته (دانشيار گروه جراحي دهان و فك و صورت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر محمد پويان جديدفر (استاديار گروه دندانپزشكي جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر ياسمن رضواني (استاديار گروه دندانپزشكي كودكان، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر ياسر صافي (استاديار گروه راديولوژي دهان و فك و صورت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر سوده طهماسبي (استاديار گروه ارتودنسي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر الهام مروج صالحي (استاديار گروه دندانپزشكي ترميمي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر فاطمه مشهد يعباس (استاديار گروه آسي بشناسي دهان و فك و صورت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر فرهود معصومي (استاديار گروه پروتزهاي دنداني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر ماندانا ناصري (دانشيار گروه اندودانتيكس، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)