دوره 4, شماره 2 (1395)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل پژوهشی

امکان‌سنجي توليد ماده‎ي گندزداي مايع از الكتروليز محلول نمک طعام PDF XML
محمدرضا مسعودی نژاد, احمدرضا یزدان بخش, بهمن محمدی, ملیحه حبیبی 74 - 69
بررسي ارتباط افسردگي و اختلال شناختي با سقوط منجر به شکستگي در سالمندان PDF XML
فرشته داودی, کوروش اعتماد, پریسا طاهری تنجانی, سهیلا خداکریم 82 - 75
بررسي عوامل مرتبط با حوادث ترافيکي جاده‌اي منجر به جرح يا فوت در شهرستان شاهرود PDF XML
محمد عباسی, مهدی صادقی, علی اکبر اعظمی, سید مهدی اسماعیلی, جعفر کاووسی, ایوب آریافرد 90 - 83
وضعيت ناتواني عملکردي مصدومان تصادفات جاده‌اي در مرکز آموزشي درماني شهدا تبريز 1393 PDF XML
پیمان رضایی هاچه سو, زهرا صلاح زاده, شهین کاظم نژاد, سهراب علیمرادی, امیر آرست, لیلا قادری نانسا 100 - 91
الگوي تصادفات درون‌شهري با تأکيد بر عوامل مؤثر در بروز آن‌ها در شهر کرمان 1393- 1391 PDF XML
لیلا توکلی, نرگس خانجانی 108 - 101
ارزيابي عملکرد و تعيين ضرايب بيوسنتيکي فرآيند لجن فعال تصفيه‌خانه فاضلاب شهر سنندج PDF XML
پرویز محمدی, مریم خشیج, علیرضا تخت شاهی, سید علیرضا موسوی 116 - 109
جذب 2 کلروفنل توسط کربن فعال حاصل از پوست پرتقال و پوست موز: مطالعات تعادلي و سينتيکي PDF XML
محمد علی ززولی, داود بلارک 128 - 117
طراحي پرسشنامه خود اظهاري خستگي رانندگان اتوبوس بين‌شهري PDF XML
شیرازه ارقامی, سارا بهرامی نیا, فرزانه شریفی 134 - 129