دوره 5, شماره 4 (1396)

ISSUE XML

فهرست مطالب

سرمقاله

تقديرگرايي در مراسم اربعين PDF XML
آرزو کرمپوريان, داود خراساني زواره, زهره قميان 184 - 181

کیفی

بررسي موانع ايمني عابران پياده و محدوديت‌هاي پياده‌روي در تهران- مطالعه کيفي PDF XML
ترانه يوسفي نژادي, حميد سوري 192 - 185

پژوهشی

بررسي رابطه بلندمدت بين توسعه اقتصادي و سوانح جاده‌اي در کشور PDF XML
پريسا بازدار اردبيلي, پیمان پژمان زاد 200 - 193
تحليل پويا حوادث صنايع فرآيندي: مقايسه مدل پاپيوني و شبکه بيزين PDF XML
اسماعيل زارعي, ايرج محمدفام, محمد علي آزاده, مصطفي ميرزايي 212 - 201
پيش‌بيني تاب‌آوري مديران بحران وزارت راه و شهرسازي بر اساس تنظيم شناختي هيجاني PDF XML
کوروش قنبري, مينا نظري کمال, نفيسه غايبي, راحله سموعي 218 - 213
ميزان آگاهي دانشجويان بهداشت حرفه‌اي نسبت به علائم ايمني مواد شيميايي سيستم هماهنگ جهاني PDF XML
داوود محمودي, سعيد نظري, ميکائيل درخشاني, علي دليلي, صادق حضرتي, جليل نظري 226 - 219
بررسي ارتباط نگرش ايمني و استرس شغلي در کارگران دکل بند مخابراتي PDF XML
جواد ملکوتی, وحید غریبی, محمدحسین ابراهیمی, فریده خسروی 236 - 227

مورد-شاهدی

خطرات فضاي فيزيکي خانه و سقوط سالمندان PDF XML
منیژه ایران فر 242 - 237