دوره 6, شماره 4 (1397)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی

استفاده از تکنيک‌هاي اقتصادسنجي جهت تخمين روند مصدومان تصادفات جاده‌اي XML
حشمت اله عسگری, محمدرضا امیدی, نبی امیدی
بررسي نقش حساسيت فردي در اثر صداي فرکانس کم بر عملکردهاي شناختي دانشجويان XML
محمد باباميري, مجيد معتمد زاده, رستم گلمحمدي, مريم فرهاديان, جليل درخشان
بررسي شيوع خشونت در رانندگي بين رانندگان شهر تهران XML
حمید سوری, ترانه یوسفی نژادی, علیرضا رزاقی

کیفی

تجارب خشونت عليه سالمندان شهر تهران سال 1397 XML
منیژه ایران فر

مطاله موردی

راهکارهاي پيشگيري و کاهش تصادفات، ارزيابي و اولويت‌بندي آنها با مدل‌سازي (مطالعه موردي: اصفهان) XML
محسن ابوطالبي اصفهاني, حسين حق‌شناس, داوود صالحان