دوره 6, شماره 2 (1397)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی

بررسي مصدوميت‌هاي ترومايي در کودکان زير 5 سال مراجعه‌کننده به اورژانس بيمارستان‌هاي دولتي مشهد در سال 1395 PDF XML
اکبر جوان بي‌پروا, امين عادل, الهه هوشمند 54 - 49
آگاهي و نگرش کنترل آلودگي هواي شهر تهران از منظر سالمندان و زنان باردار در سال 1396 PDF XML
سميه جعفريان, زهرا آقالري, مرضیه نجار 80 - 73

مورد-شاهدی

بررسي عوامل خطر مرتبط با سوانح و حوادث ترافيکي در رانندگان شهر کاشان PDF XML
علي مرادي, خالد رحماني, جليل حسني, حميدرضا گيلاسي, فاطمه دارابي 64 - 55