دوره 7, شماره 1 (1398)

درحال انتشار

ISSUE XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

ضرورت اجرای چک‌لیست سازمان جهانی بهداشت در بیماران ترومایی بخش‌های اورژانس ایران PDF XML
علیرضا احمدی 4 - 1

پژوهشی

بررسي اپيدميولوژيك حوادث رانندگي امدادرساني شده توسط اورژانس گيلان در سال‌هاي 95-91 PDF XML
پیمان اسدی, فاطمه نیازمند, سیده معصومه ملکی ضیابری 9 - 5
مدل‌سازی و ارزیابی پیامد حاصل از نشت بنزن در واحد کک سازی شرکت ذوب‌آهن اصفهان PDF XML
غلامحسین محمدی, یوسف عظیمی, حمید سرخیل, جواد بداق جمالی 19 - 10
شناسايي دلايل تصادفات مبتني بر الگوهاي ذهني رانندگان برون‌شهري با استفاده از روش تحليل عاملي PDF XML
علی نصرا...تبار, حسن باباگلی, الناز ارقند 28 - 20
بررسي خستگي ذهني و پايايي و روايي ابزار سنجش آن در پرستاران يکي از بيمارستان‌هاي کرمانشاه PDF XML
احسان بخشی, عادل مظلومی, سیدمصطفی حسینی 35 - 29