وضعیت مصدومان سوانح و حوادث مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1391

محمد عبدالوند, ایاد بهادری منفرد, سهیلا خداکریم, احمدرضا فرسار, علی گل محمدی, آزاده صفایی

چکیده


214

مقدمه: سوانح و حوادث از مهم­ترين علل ابتلا و ميرايي در جهان محسوب مي­شوند. ايران يكي از كشورهاي با ميزان بالاي سوانح و حوادث به شمار مي­رود. هدف از اين مطالعه بيان بررسی وضعیت مصدومان ناشی از سوانح و حوادث مراجعه کننده به اورژانس مراکز پزشکی و بیمارستان­های زیرپوشش معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

روش بررسی: مطالعه حاضر يك مطالعه مقطعي است. همه مراجعين با علت سوانح و حوادث كه از اول فروردين تا آخر اسفند 1391 به اورژانس بيمارستان­هاي زیر پوشش معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مراجعه کرده بودند، بررسي شدند. طبقه بندي اطلاعات سوانح و حوادث بر اساس ويرايش دهم طبقه بندي جهاني بيماري­ها صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 صورت گرفت.

یافته­ ها: در مجموع 248438 نفر بررسي شدند. 7/67% از افراد مرد و 3/32% زن بودند. ضربات (41 درصد)، حوادث ترافیکی (17 درصد) و سقوط (5/9 درصد) به ترتيب شايع­ترين علل گزارش شده سوانح و حوادث بودند. وقوع صدمات بيشتر در گروه­های سني 15 تا 24 ساله و 25 تا 34 ساله (4/50 درصد) بود. بیشتر حوادث در مناطق شهری اتفاق افتاده بود. در مجموع 722 مورد مرگ به دنبال سوانح و حوادث ثبت گرديد. ارتباط معنی­داری بین نوع حادثه و محل حادثه، جنس و نوع حادثه، گروه سنی و محل حادثه، گروه سنی و نوع حادثه (p<.001) ملاحظه گردید.

نتیجه­ گیری: حوادث ترافیکی بخش بزرگی از سوانح و حوادث را تشكيل مي­دهند. مردان، جوانان و گروه­هاي مولد جامعه مهم­ترين قربانيان حوادث به شمار مي­روند. آمار فوتی‌ها و معلول‌ها نشانگر میزان واقعی فوتی‌ها و معلول‌ها نمی­باشد. مداخله دست‌اندرکاران پیشگیری از حوادث به ویژه در پیشگیری حوادث در خیابان‌ها و منازل، ضروری نظر می‌رسد. بهبود سیستم ثبت مصدومان و فرایندهای مربوطه برای امکان بهره­برداری بهتر از اطلاعات لازم به نظر می‌رسد. اطلاع رسانی وضعیت مصدومان ناشی از سوانح و حوادث به دست‌اندرکاران پیشگیری از حوادث، آموزش به گروه­هاي هدف به ویژه آموزش قوانين و مقررات رانندگي، در كاهش سوانح و حوادث مفيد خواهد بود.

 


موضوع


مصدومان، ثبت، سوانح و حوادث

تمام متن:

PDF (English)

249

مراجع


Neghab M, Habibi M, Rajaeefard A, Choobineh A. Home Accidents in Shiraz during a 3-year Period (2000-2002). Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 2008;11(4).

Mock C, Boland E, Acheampong F, Adjei S. Long-term injury related disability in Ghana. Disability & Rehabilitation. 2003;25(13):732-41.

Chandran A, Hyder AA, Peek-Asa C. The global burden of unintentional injuries and an agenda for progress. Epidemiol Rev. 2010;32(1):110-20.

Ansari-Moghaddam A, Martiniuk AL, Mohammadi M, Rad M, Sargazi F, Sheykhzadeh K, et al. The pattern of injury and poisoning in South East Iran. BMC international health and human rights. 2012;12(1):17.

Peden M, Mc Gee K, krug Ee. Injury: a leading cause of the global burden of disease, 2000. Geneva, world Health organization. 2002.

Naghavi M, Abolhassani F, Pourmalek F, Lakeh MM, Jafari N, Vaseghi S, et al. The burden of disease and injury in Iran 2003. Population health metrics. 2009;7(1):9.

Peden M, scurfield R, sleet D, Mohan D, Hyder A, Jarawan E, et al. world report on road traffic injury prevention. Genova, world Health organization. 2004.

Souri H, Ainy E, Zali AR, Naghavi M, Kordi Borujeni E. Epidemiology of nonfatal accidents in Iran. Journal Of Nursing And Midwifery. 2008;18(60):45-50.

Kashani AT, Shariat-Mohaymany A, Ranjbari A. Analysis of factors associated with traffic injury severity on rural roads in Iran. J Inj Violence Res. 2012;4(1):36-41.

Soltani G, Ahmadi B, Pourreza A, Rahimi A. Investigating Prevalence of deaths from Traffic Accidents and Factors Associated with it in Yazd in 2009. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 1392;21(6): 831-9.

Marati Mr, Tabaresfahani M. The Burden of Road Traffic Injuries in Isfahan, Iran in 2010. Journal of Kerman University of Medical Sciences,. 2013;20(5): 505-19.

Moosazadeh M, Nasehi M, mirzajani M, Bahrami M. Epidemiological Study of Traumatic Injuries in Emergency Departments of Mazandaran Hospitals, 2010. J Mazandaran Univ Med Sci. 2013;23(98):144-54.

Ramazani A, Izad Khah M, Gholeenejad B, Amirabadizadeh H. Epidemiologic study and relationship factors of home injuries in clienteles to Birjand, s hospital in 2004. Journal of Rostamineh. 2011.

Bramer GR. International statistical classification of diseases and related health problems. Tenth revision. World Health Stat Q. 1988;41(1):32-6.

Ghadiri M, Hadadi M. guidline of injured registery duo to accident. In: disaster cfdma, editor. tehran: ministry of health. 2012; 1-3.