سیاست دبیری

فوکوس و حیطه

مجله علمی پژوهشی "ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها" دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، باهدف آشنایی محققین کشور با دستاوردهای حاصل از تحقیقات در پیشگیری و مدیریت انواع مصدومیت‌های عمدی و غیرعمدی در زمینه‌های اپیدمیولوژی و پیشگیری از مصدومیت‌های ترافیکی، شغلی، ورزشی، سوختگی، سقوط، غرق‌شدگی، مسمومیت‌ها، گزیدگی‌ها، انواع بلایا و حوادث غیرمترقبه و همچنین حیطه‌های مربوط به ایمنی صنعتی و محیط، مدیریت و سیاست‌گذاری، مقررات و قوانین، طب اورژانس و خدمات بازتوانی منتشر می‌شود.

 

سیاست انواع مقالات

پژوهشی

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مروری

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

کیفی

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

گزارش موردی

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مورد-شاهدی

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مطاله موردی

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده
 

بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها

مجله "ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها" در بانک‌ها و نمایه‌نامه‌های زیر در دسترس می‌باشد:

 1. http://isc.gov.ir
 2.  www.sid.ir
 3. http://www.magiran.com
 4. IndexCopernicus International
 5. www.safetylit.org
 6.  CINAHL® electronic databases
 7.  http://www.infobaseindex.com/journal-accepted.php
 8. www.sindexs.org
 9. https://doaj.org/publisher
 10. Google Scholar
 11. http://www.citefactor.org/journal

همچنین مجله در کمیته اخلاق نشر  عضو است:

http://publicationethics.org/members/safety-promotion-and-injury-prevention