تماس مجله

آدرس پستی

ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، بلوار دانشجو، خیابان شهید اعرابی (پروانه سابق)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2، طبقه 7، مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، اتاق 711، دفتر مجله.

تماس اصلی

دکتر کتایون جهانگیری
سردبیر
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ایران، تهران، بزرگراه چمران شهید چمران، بلوار دانشجو، خیابان شهید اعرابی (پروانه سابق)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2، طبقه 7، مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، اتاق 708.


تلفن: 22439980-21-098
فاکس: 22439980-21-098
ایمیل: editor.spip@sbmu.ac.ir

تماس حمایت

منیژه ایران فر
تلفن: 22439980-21-098
ایمیل: sp.ip.rc@sbmu.ac.ir