Novelty in Biomedicine

Novelty in Biomedicine
نام کامل: 
Novelty in Biomedicine
رتبه: 
دارای رتبه علمی پژوهشی
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
انگلیسی
Indexed in: 
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Index Copernicus
Open J-Gate
WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
دیگر نمایه‌ها: 

 

پایگاه‌‌های داده: 
Iran Medex (http://www.iranmedex.com)
Islamic World Science Citation Center (ISC) (http://www.isc.gov.ir)
Magiran (http://www.magiran.com)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

 

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دكتر عليرضا رمضاني
رتبه علمی مدیرمسئول: 
دانشیار
پست الکترونیک مدیرمسئول: 
arramezani@sbmu.ac.ir
Chairman phone: 
23872556-21-0098
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دكتر حسين گودرزي
رتبه علمی سردبیر: 
استاد
شماره تلفن سردبیر: 
23872556-21-0098
پست الکترونیک سردبیر: 
hgod100@yahoo.com
نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی: 
امیر ایزدی
پست الکترونیک مدیر اجرایی: 
izadiamir5@sbmu.ac.ir
شماره تلفن مدیر اجرایی: 
23872556-21-0098
حامیان: 

 

تلفن: 
23872556-21-0098
آدرس: 
ايران، تهران، بزرگراه شهيد چمران، ولنجك، بلوار دانشجو، خيابان كودك يار، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده پزشكي