مجله دانشکده دندانپزشکی

مجله دانشکده دندانپزشکی
نام کامل: 
مجله دانشکده دندانپزشکی
رتبه: 
دارای رتبه علمی پژوهشی
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
انگلیسی - فارسی
Indexed in: 
CINAHL
Index Copernicus
WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
دیگر نمایه‌ها: 

 

پایگاه‌‌های داده: 
Iran Medex (http://www.iranmedex.com)
Islamic World Science Citation Center (ISC) (http://www.isc.gov.ir)
Magiran (http://www.magiran.com)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

 دندانپزشكي

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دكتر الهه وحید دستجردی
رتبه علمی مدیرمسئول: 
دانشيار
پست الکترونیک مدیرمسئول: 
elahevahid@dent.sbmu.ac.ir
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دکتر مسعود سیفی
رتبه علمی سردبیر: 
استاد
پست الکترونیک سردبیر: 
seifimassoud@gmail.com
نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی: 
خانم سایه داوری اردکانی
حامیان: 

 دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تلفن: 
22421814
آدرس: 
تهران، اوین، بلوار دانشجو، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، طبقه چهارم، دفتر مجله؛ کد پستی: 1983969411
دورنگار: 
22421814
اولین تاریخ انتشار: 
Tue, 2011-12-13