مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
نام کامل: 
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
رتبه: 
دارای رتبه علمی پژوهشی
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی
Indexed in: 
CABI
Chemical Abstracts
CINAHL
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EBSCO
Embase
Index Copernicus
SCOPUS
WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
دیگر نمایه‌ها: 

 

پایگاه‌‌های داده: 
Iran Medex (http://www.iranmedex.com)
Islamic World Science Citation Center (ISC) (http://www.isc.gov.ir)
Magiran (http://www.magiran.com)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

 

ترتیب انتشار: 
Bimonthly
مدیرمسئول: 
دكتر فريدون عزيزي
رتبه علمی مدیرمسئول: 
استاد
پست الکترونیک مدیرمسئول: 
azizi@endocrine.ac.ir
Chairman phone: 
0098-21-22432500
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دکتر آزیتا زاده وکیلی
رتبه علمی سردبیر: 
دانشیار
شماره تلفن سردبیر: 
0098-21-22432513
پست الکترونیک سردبیر: 
info@ijem.org.ir
نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی: 
خانم کبری ناخدا
رتبه علمی مدیر اجرایی: 
کارشناس ارشد
پست الکترونیک مدیر اجرایی: 
sh_nakhoda@yahoo.com
شماره تلفن مدیر اجرایی: 
0098-21-22418942
نام و نام خانوادگی کارشناس دفتر: 
خانم طیبه حمزه
شماره تلفن کارشناس دفتر: 
0098-21-22418942
پست الکترونیک کارشناس دفتر: 
th_hamzeh@yahoo.com
حامیان: 

 

تلفن: 
0098-21-22418942
آدرس: 
پژوهشكده غدد درون‌ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي صندوق پستي 4763-19395
دورنگار: 
0098-21-22418942
اولین تاریخ انتشار: 
Wed, 2001-03-21
تاریخ دریافت رتبه: 
Wed, 2001-03-07