مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
نام کامل: 
مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
رتبه: 
دارای رتبه علمی پژوهشی
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی
Indexed in: 
CABI
Chemical Abstracts
CINAHL
Index Copernicus
SCOPUS
WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
دیگر نمایه‌ها: 

EMRO

پایگاه‌‌های داده: 
Iran Medex (http://www.iranmedex.com)
Islamic World Science Citation Center (ISC) (http://www.isc.gov.ir)
Magiran (http://www.magiran.com)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

 

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دکتر هدایت حسینی
رتبه علمی مدیرمسئول: 
استاد
پست الکترونیک مدیرمسئول: 
hedayat@sbmu.ac.ir
Chairman phone: 
982122086347+
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
تیرنگ نیستانی
رتبه علمی سردبیر: 
استاد
شماره تلفن سردبیر: 
982122086347+
پست الکترونیک سردبیر: 
t.neyestani@nnftri.ac.ir
نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی: 
محمد رضا خوش فطرت
رتبه علمی مدیر اجرایی: 
MSc
پست الکترونیک مدیر اجرایی: 
mrkhoshfetrat@yahoo.com
شماره تلفن مدیر اجرایی: 
982122086347+
نام و نام خانوادگی کارشناس دفتر: 
محمد حسینی
شماره تلفن کارشناس دفتر: 
982122086347+
پست الکترونیک کارشناس دفتر: 
m.hosseini1354@yahoo.com
حامیان: 

 

تلفن: 
982122086347+
آدرس: 
تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار شهید فرحزادی، خیابان ارغوان غربی،پلاک 7، کد پستی 1981618573
دورنگار: 
982122086347+
اولین تاریخ انتشار: 
Tue, 2006-05-30
تاریخ دریافت رتبه: 
Mon, 2007-05-14