پژوهنده

پژوهنده
نام کامل: 
مجله علمی- پژوهشی پژوهنده
رتبه: 
دارای رتبه علمی پژوهشی
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی - انگلیسی
Indexed in: 
CABI
CINAHL
Index Copernicus
WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
دیگر نمایه‌ها: 

Islamic World Science Citation Center (ISC), Scientific Information Database (SID), Iran Medex Magiran

پایگاه‌‌های داده: 
Iran Medex (http://www.iranmedex.com)
Islamic World Science Citation Center (ISC) (http://www.isc.gov.ir)
Magiran (http://www.magiran.com)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
حیطه‌های علمی: 

پزشکی – پیرا پزشکی

ترتیب انتشار: 
Bimonthly
مدیرمسئول: 
دکتر سیدمحمود طباطبائی فر
رتبه علمی مدیرمسئول: 
استاد
پست الکترونیک مدیرمسئول: 
mehradhospital@yahoo.com
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دکتر معصومه جرجانی
رتبه علمی سردبیر: 
استاد
پست الکترونیک سردبیر: 
msjorjani@sbmu.ac.ir
نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی: 
خانم مریم علیدادی
پست الکترونیک مدیر اجرایی: 
pajoohandejournal@gmail.com
شماره تلفن مدیر اجرایی: 
(+98)-21-22 43 97 83
نام و نام خانوادگی مدیر داخلی: 
خانم مریم علیدادی
شماره تلفن مدیر داخلی: 
(+98)-21-22 43 97 83
نام و نام خانوادگی کارشناس دفتر: 
خانم مریم علیدادی
شماره تلفن کارشناس دفتر: 
(+98)-21-22 43 97 83
پست الکترونیک کارشناس دفتر: 
pajoohandejournal@gmail.com
حامیان: 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

تلفن: 
+98-21-22 43 97 83
آدرس: 
تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین،خیابان یمن، خیابان پروانه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2،طبقه پنجم، دفتر مجله پژوهنده، صندوق پستی: 3955-19395
دورنگار: 
+98-21-22 43 97 83