مجله طب اورژانس ایران

مجله طب اورژانس ایران
نام کامل: 
مجله طب اورژانس ایران
رتبه: 
درخواست رتبه ارسال شده است
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی - انگلیسی
Indexed in: 
CINAHL
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EBSCO
Electronic Journals Library
Embase
Index Copernicus
دیگر نمایه‌ها: 

 

پایگاه‌‌های داده: 
Magiran (http://www.magiran.com)
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

 

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دکتر سعید صفری
رتبه علمی مدیرمسئول: 
استادیار
پست الکترونیک مدیرمسئول: 
safari266@gmail.com
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دکتر مصطفی حسینی
رتبه علمی سردبیر: 
استاد
حامیان: 

 

آدرس: 
ایران، تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، بخش اورژانس