جزئیات نویسندگان

., هیئت تحریریه, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت بهداشتی دانشگاه, ایران