تیم سردبیری

دبیر

  • خانم لیلا فتاحی, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت بهداشتی دانشگاه, ایران

دبیر مقاله

  • خانم لیلا فتاحی, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت بهداشتی دانشگاه, ایران